Kể về một việc tốt mà em đã làm

Kể về một việc tốt mà em đã làm