Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục

Câu 2 (trang 91 sgk Tiếng Việt 3): Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc:

Trả lời:

Tên các bạn : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

Câu 3 (trang 91 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.

Xem thêm:  Trong bài thơ của Xuân Quỳnh, câu Tiếng gà trưa xuất hiện mấy lần? Mỗi câu gợi ra điều gì?

Post Comment