Saturday, 11 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện trời

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện trời

Câu 1 (trang 124 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: Cóc kiện Trời

Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

Câu 2 (trang 124 sgk Tiếng Việt 3): Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á:

Trả lời:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

Câu 3 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

Trả lời:

a) s hay x?

cây sào, xào nấu, lịch sử, đối xử.

b) o hay ô?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động, ứ đọng.

Xem thêm:  Suy nghĩ của anh chị về việc góp phần vào phát triển nền kinh tế tri thức

Post Comment