Wednesday, 8 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Danh từ

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Danh từ

Câu 1 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4):

Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây.

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người… Chính vì thấy nước mất, nhà tan… mà Người đã ra đi kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Trả lời:

Danh từ chỉ khái niệm trong đoạn văn đã cho là: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng.

Câu 2 (trang 53 sgk Tiếng Việt 4): Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được

Trả lời:

– Điểm nổi bật nhất của bạn Định là ngay thẳng, thật thà.

– Mỗi cần phải cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức.

– Thầy giáo chủ nhiệm có rất nhiều kinh nghiệm giáo dục .

– Bác Hồ đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm

Post Comment