Thursday, 5 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Tập đọc: Anh Đom Đóm

Soạn văn bài Tập đọc: Anh Đom Đóm

Câu 1 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Anh Đóm lên đèn đi đâu?

Trả lời:

Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

Câu 2 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

Trả lời:

Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

Câu 3 (trang 144 sgk Tiếng Việt 3): Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

Trả lời:

Vung ngọn đèn lồng.

Anh Đóm quay vòng.

Như sao bừng nở

Xem thêm:  Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức

Post Comment